dilluns, 3 de desembre del 2012

Eleccions al Consell EscolarBenvolguts i benvolgudes,

El Consell Escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representada tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Cada dos anys hi ha renovació de la meitat dels membres del CEC, és per això que a partir de dilluns us convoquem a les eleccions. Aquests procés electoral està reglamentat i per tant s’ha de fer segons la normativa.

El CEC està format pels següents membres:

President 1 
Cap d’Estudis 1
Secretària 1 ( amb veu i sense vot)
Representant de l’Ajuntament

Representant de l’AMPA
Representant personal del PAS 1 
Representants de pares i mares 6 
Representants de mestres 6 
Total membres 18

Pot ser candidat qualsevol pare o mare o representant legal de l’alumne, que presenti la seva candidatura al president de la mesa electoral amb cinc dies d’antelació al dia de l’elecció.

MESES

Per cada sector es constitueix una mesa presidida pel president, encarregat d’aprovar el cens electoral i publicar amb tres dies d’antelació a la votació la relació dels candidats, organitzar-la, fer l’escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació.
En el sector dels pares i mares, a més a més del president, la mesa està formada per dos pares o mares designats/des per sorteig entre els pares o mares o tutors del cens.

Formen part del cens electoral tots el pares i mares en exercici de la pàtria potestat, o els tutors legals. El cens quedarà exposat al tauler d’anuncis.

Tenen dret a vot, tant el pare com la mare dels alumnes escolaritzats o els seus tutors legals. 

Dates del procés electoral:

PLANIFICACIÓ ORIENTATIVA DEL PROCÉS ELECTORAL  


DATA
page1image23696
       
Convocatòria i publicació dels censos electorals provisionals
3 de desembre
page1image28576
Inici de reclamacions al cens electoral
4 de desembre
Sorteig dels vocals de la mesa electoral sector pares i mares
page1image34368
5 de desembre
page1image36248
Finalització de les reclamacions del cens electoral
10 de desembre
Constitució meses electorals i publicació del cens definitiu
page1image41960
13 de desembre
page1image43840
Presentació de candidatures
Del 13 al 17 de desembre
page1image47576
Publicació de les candidatures
18 de desembre
Votacions electorals dels diferents sectors
page1image52344
page1image53200
Del 14 al 18 de gener
page1image55200 page1image55624

Abans del 25 de gener s’ha d’haver constituït el Consell Escolar de centre.


Mataró, 30 de novembre de 2012

L’Equip Directiu 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada